Allmänna villkor

1. Avtalets tillämpning och omfattning
Dessa villkor skall äga tillämpning vid tecknande av TA Produktions tjänster,  serviceavtal, webbhotell, design och produktion av hemsida, e-postlösning och därtill hörande tjänster.

Avtal gällande hemsidor omfattar design och produktion av hemsida, e-posttjänst, CMS-tjänst samt de tillvalstjänster kunden väljer. Aktuellt avtal specificeras i orderbekräftelsen.

2. Löptid för avtal om tillvalstjänster och Uppsägning
Tecknade avtal löper initialt med en bindningstid om tolv (12) månader, om inte annat avtalats. Efter bindningstidens slut fortlöper avtalet tills vidare på i övrigt samma villkor. Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre (3) månader. Uppsägning skall vara skriftlig och undertecknad av behörig företrädare för kunden.

Önskar kunden avsluta avtalet i förtid äger TA Produktion rätt att slutfakturera kund motsvarande kostnaden för hela avtalsperioden.

3. Lämnade uppgifter
Vid tecknande av avtal förpliktigar sig kunden att uppge korrekt namn, adress, postnummer, telefonnummer organisationsnummer eller motsvarande samt e-postadress om sådan finns. TA Produktion förpliktigar sig att hålla sådana av kunden lämnade uppgifter konfidentiella, dock har TA Produktion rätt att lämna ut dessa uppgifter efter begäran från myndighet eller annat offentligt organ.

TA Produktion har rätt att använda kunduppgifter samt resultatet av utförda tjänster som underlag för statistik, samt för marknadsaktiviteter. TA Produktion har rätt att lämna över nödvändiga upplysningar till de som av ISOC eller motsvarande organisation har rätt att administrera toppdomäner.

4. Informationsskyldighet
Om kunden flyttar eller om de enligt pkt. 3  ursprungligt lämnade uppgifterna av annan orsak förändras, skall kunden omedelbart informera TA Produktion skriftligen om detta. Kundens informationsskyldighet omfattar även ändringar i ägar- och/eller ledningsstruktur.

5. Pris och fakturering
Priset för produktion och publicering av hemsida faktureras 50% vid projektets start och resterande 50% i samband med hemsidans lansering. Kostnaden för tillvalstjänster och avtal betalas i förskott – månadsvis. Priset följer av till kunden utställd orderbekräftelse. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och lagstadgade inkassokostnader jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen. TA Produktion förbehåller sig rätten att justera kostnaden för kommande faktureringsperioder och beställda tillvalstjänster. Sådan justering ska kommuniceras med kund i skälig tid före aktuell avtalsperiod. Betalningsvillkor tio (10) dagar.

6. Kundens ansvar etc.
Kunden åtar sig att följa svensk lag och i övrigt uppträda korrekt och sakligt. Vid missbruk av avtalet, t.ex. oetiskt uppträdande på internet, sedvänja eller brott mot avtalet äger TA Produktion rätt att stänga sidan samt säga upp avtalet till omedelbart upphörande samt dessutom vidta alla erforderliga återgärder i syfte att TA Produktion inte ska förknippas med det oetiska uppträdandet.

Kunden förbinder sig att tillhandahålla erforderligt text- och bildmaterial i god tid (enligt avtal), om inte annat överenskommits. Detta är en förutsättning för att avtalat lanseringsdatum skall kunna hållas.

Vid upprättande av domännamn garanterar kunden att nödvändiga tillstånd för berört namn har erhållits samt att kunden äger förfoganderätt till domännamnet. Kunden frånsäger vidare TA Produktion allt ansvar som eventuellt följer av att kunden vid upprättandet eller användningen av domännamnet respektive avtalet kränker andras rättigheter såsom exempelvis varumärkesrättigheter.

7. Påföljder vid avtalsbrott och/eller missbruk av tjänsten
Vid avtalsbrott ådrar sig kunden ersättningsansvar gentemot TA Produktion enligt gällande svensk rätt. Vid brott mot ingånget avtal och dessa allmänna villkor eller missbruk av tjänsten förbehåller sig TA Produktion rätten att neka kunden tillgång till tjänsten eller kräva ersättning för de extra tjänster som kan erfordras. Vid allvarliga avtalsbrott eller missbruk har TA Produktion rätt att med omedelbar verkan häva avtalet samt rätt till skadestånd för sådan skada som TA Produktion lidit eller kan komma att lida till följd av kundens agerande.

8. Ansvarsbegränsning
TA Produktion är inte ansvarigt för skada som beror på lagstiftning, strejk, lockout, blockad, krigshändelse, terrorhandling eller annan omständighet för vilken TA Produktion inte kan råda.

TA Produktion ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår till följd av avbrott eller störningar i kundens eller TA Produktions elektroniska utrustning. TA Produktion frånsäger sig på samma sätt ansvar för avbrott och störningar som kan tillskrivas TA Produktions leverantörers förhållanden.

TA Produktion frånsäger sig ansvaret för information hämtad från eller genom användande av Internet.

TA Produktion har rätt att, utan att bära ansvar för förlust eller skada, redirect (omkoppla) en domän när nytt avtal om design och produktion av hemsida ingås. I samband med omkopplingen av ett domännamn frånsäger sig TA Produktion allt ansvar för förlust eller skada. Detta gäller även i fall då kunden har egen mailserver och det på grund av denna uppstår störningar i e-post och/eller webbhotell.
TA Produktion lämnar inte support och bär inte heller ansvar för problem som uppstår på kundens egen e-postserver vid omkoppling av ett domännamn om kunden inte har köpt denna tjänst.

TA Produktion frånsäger sig allt ansvar för eventuella förseningar orsakade av underlåtenhet från kund att leverera bild- och textmaterial enligt ingånget avtal.

Övrigt ansvar
TA Produktion ansvarar inte för driftsförlust, förlorad arbetsinkomst, handelsvinst eller annan indirekt förlust. TA Produktion ansvarar inte heller för skada på fast egendom, lösöre eller annat av värde.

Oaktat vad som anges ovan, har kunden endast rätt till ersättning för direkta skador som orsakats av TA Produktion genom grov vårdslöshet. TA Produktions ersättning är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp som motsvarar den ersättning som kunden erlagt under den senaste 12-månadersperioden.

Force Majeure
TA Produktion är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav.

Såsom Befriande omständighet skall anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller av egendom av